Πρόγραμμα «Επαγγελματικό EFFECTIVE-24 Gold»

24% έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας φυσικού αερίου για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, για νέα συμβόλαια έως 31.01.2021

Απευθύνεται σε εµπορικούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα, µε 24µηνη διάρκεια  παραµονής στο πρόγραμμα και:

 • 10% µείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραµµα
 • χωρίς πάγια χρέωση
 • 15% επιπλέον έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Ισχύει για νέα συμβόλαια έως 31.01.2021

Ανταγωνιστικές χρεώσεις :
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) ΠΑΓΙΟ

{ [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ(1) που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ(2)», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] 
+ [0,01060 € / kWh] } x 0,9

€ / μήνα
*Συνδυαστικό όφελος που προκύπτει από τη μείωση στις χρεώσεις ενέργειας του προγράμματος «Επαγγελματικό EFFECTIVE-24 Gold» επί του βασικού προγράμματος της ΔΕΗ για τις επαγγελματικές παροχές και της προωθητικής ενέργειας με έκπτωση 15% που ισχύει έως 31.01.2021 για νέα συμβόλαια.

Για να δείτε τους ειδικούς όρους του προγράμματος πατήστε εδώ

Δικαιολογητικά για επαγγελματίες / επιχειρήσεις

 • Φωτοτυπία Ταυτότητας / Διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου
 • Γνωστοποίηση ΑΦΜ νομικού προσώπου
 • ΗΚΑΣΠ (Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης) για τις ενεργές παροχές ή αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) (εφόσον αυτή έχει υπογραφεί)
 • Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού φυσικού αερίου, με τη σχετική απόδειξη πληρωμής εφόσον πρόκειται για αλλαγή προμηθευτή.
 • Ένδειξη του μετρητή φυσικού αερίου ή φωτογραφία του, εφόσον πρόκειται για ενεργή παροχή.
 • Αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο, όπως ενδεικτικά αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από TAXIS, ή αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση κυριότητας ή χρήσης του ακινήτου.
 • Για νέες Συνδέσεις στο δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου: Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου (ΕΔΑ).

Ειδικότερα δικαιολογητικά

Αν πρόκειται για ΟΕ ή ΕΕ,

 • Αντίγραφο καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) ή από το αρμόδιο τμήμα εταιρειών του Πρωτοδικείου, στο οποίο ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι της.

Αν πρόκειται για ΕΠΕ,

 • Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ χρειάζεται να προσκομίσετε & σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρεια
 • Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας

Αν πρόκειται για ΙΚΕ,

 • Αντίγραφο καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
 • Απόφαση της ΙΚΕ με την οποία θα ορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρείας

Αν πρόκειται για ΑΕ,

 • Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ χρειάζεται να προσκομίσετε & σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρεια
 • Απόσπασμα Πρακτικών Τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο άτομο, έχοντας μαζί του επιπλέον:

 • Πρωτότυπη επικυρωμένη εξουσιοδότηση
 • Αστυνομική ταυτότητα