Πρόγραμμα «Κοινόχρηστο EFFECTIVE-24 Gold»

24% συνολικό όφελος στις χρεώσεις ενέργειας φυσικού αερίου για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, για νέα συμβόλαια έως 31.01.2021

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα για  την κεντρική θέρμανση με 24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα και:

 • 10% µείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραµµα
 • χωρίς πάγια χρέωση
 • 15% επιπλέον έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Ισχύει για νέα συμβόλαια έως 31.01.2021
Ανταγωνιστικές χρεώσεις :
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) ΠΑΓΙΟ

{ [Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ(1) που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ(2)», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] 
+ [0,01100 € / kWh] } x 0,9

€ / μήνα
*Συνδυαστικό όφελος που προκύπτει από τη μείωση στις χρεώσεις ενέργειας του προγράμματος «Κοινόχρηστο EFFECTIVE-24 Gold» επί του βασικού προγράμματος της ΔΕΗ στις κοινόχρηστες παροχές και της προωθητικής ενέργειας με έκπτωση 15% που ισχύει έως 31.01.2021 για νέα συμβόλαια.

Για να δείτε τους ειδικούς όρους του προγράμματος πατήστε εδώ

Δικαιoλογητικά για κοινόχρηστες παροχές

 • Φωτοτυπία Ταυτότητας / Διαβατηρίου διαχειριστή.
 • Γνωστοποίηση ΑΦΜ του κτιρίου, εφόσον υπάρχει. Σε άλλη περίπτωση γνωστοποίηση ΑΦΜ εκπροσώπου.
 • ΗΚΑΣΠ (Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης) για τις ενεργές παροχές ή αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) (εφόσον αυτή έχει υπογραφεί)
 • Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού φυσικού αερίου, με τη σχετική απόδειξη πληρωμής εφόσον πρόκειται για αλλαγή προμηθευτή.
 • Ένδειξη του μετρητή φυσικού αερίου ή φωτογραφία του, εφόσον πρόκειται για ενεργή παροχή.
 • Αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο, όπως ενδεικτικά αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από TAXIS, ή αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση κυριότητας ή χρήσης του ακινήτου.
 • Για νέες Συνδέσεις στο δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου: Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου (ΕΔΑ).
 • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας με βάση την οποία ορίζεται ως διαχειριστής της πολυκατοικίας και εξουσιοδοτημένος να προβεί στην υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας.
Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο άτομο, το οποίο θα πρέπει να έχει μαζί του επιπλέον:
 • Πρωτότυπη επικυρωμένη εξουσιοδότηση.
 • Αστυνομική ταυτότητα.