Χρήσιμες απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το φυσικό αέριο

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γιατί να επιλέξω φυσικό αέριο;

Επιλέγοντας φυσικό αέριο εξασφαλίζετε πολλαπλά οφέλη:

 • Οικονομία: Το φυσικό αέριο, σε σχέση με άλλες πηγές ενέργειας, στοιχίζει λιγότερο στον οικιακό ή επαγγελματικό σας προϋπολογισμό, ενώ έχει χαμηλό κόστος συντήρησης.
 • Άμεση, εύκολη και εξατομικευμένη χρήση: Με το φυσικό αέριο έχετε ενιαία και ποιοτική θέρμανση σε όλους τους χώρους χρήσης και παράλληλα εξασφαλίζετε ζεστό νερό στην επιθυμητή ποσότητα και θερμοκρασία όποτε το χρειάζεστε.
 • Έλεγχος κατανάλωσης: Με τον μετρητή του φυσικού αέριου γνωρίζετε την ποσότητα που έχει καταναλώσει κάθε στιγμή, ώστε να έχετε εσείς τον έλεγχο.
 • Προστασία του περιβάλλοντος: Σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατά καύσιμα, το φυσικό αέριο είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον, αφού δεν αφήνει υπολείμματα και δεν παράγει ενώσεις θείου, που αποτελούν σημαντική αιτία ρύπανσης.

Είναι ασφαλής η χρήση του Φυσικού Αερίου;

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές του Τεχνικού Κανονισμού που εφαρμόζεται, η χρήση του φυσικού αερίου έχει τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας. Ενώ σε περίπτωση διαρροής, εντοπίζεται εύκολα, εξαιτίας της χαρακτηριστικής οσμής που έχει προστεθεί στο φυσικό αέριο, που από την φύση του είναι άοσμο.

Ποιες είναι οι χρήσεις του φυσικού αερίου;

Στο σπίτι το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • Κεντρική Θέρμανση
 • Αυτόνομη Θέρμανση
 • Μαγείρεμα
 • Ζεστό νερό
 • Κλιματισμό

Στον επαγγελματικό χώρο το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • Τεχνολογικό Εξοπλισμό
 • Θέρμανση
 • Κλιματισμό
 • Συμπαραγωγή

Επιπλέον, το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Βιομηχανία και στον Δημόσιο Τομέα.

Σε τι διαφέρει το φυσικό αέριο από το υγραέριο;

Το φυσικό αέριο είναι κυρίως μεθάνιο ενώ το υγραέριο είναι βαρύτεροι υδρογονάνθρακες. Αυτή η διαφορά κάνει το φυσικό αέριο ελαφρύτερο του αέρα ενώ το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα, που σημαίνει ότι σε τυχόν διαφυγή το υγραέριο συγκεντρώνεται χαμηλά με κίνδυνο έκρηξης. Το φυσικό αέριο φτάνει στον τελικό καταναλωτή μέσω του εγκατεστημένου δικτύου και δεν αποθηκεύεται σε μπουκάλες, όπως το υγραέριο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζομαι για τη νέα Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Κοινόχρηστο;

Αρμόδιος για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος στην επωνυμία «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» είναι ο Διαχειριστής του ακινήτου, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα:

 • Τον ΗΚΑΣΠ (Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης) για τις ενεργές παροχές ή αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) (εφόσον αυτή έχει υπογραφεί),
 • Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου (ΕΔΑ) εφόσον πρόκειται για νέες συνδέσεις στο δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου,
 • αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού φυσικού αερίου, με τη σχετική απόδειξη πληρωμής εφόσον πρόκειται για αλλαγή προμηθευτή.
 • Ένδειξη του μετρητή φυσικού αερίου ή φωτογραφία του, εφόσον πρόκειται για ενεργή παροχή.
 • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας με βάση την οποία ορίζεται ως διαχειριστής της πολυκατοικίας και εξουσιοδοτημένος να  προβεί στην υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας
 • την αστυνομική του ταυτότητα
 • γνωστοποίηση του ΑΦΜ του κτιρίου, εφόσον υπάρχει

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζομαι για τη νέα Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου;

Για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου με τη ΔΕΗ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

 • Τον ΗΚΑΣΠ (Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης) για τις ενεργές παροχές 
  ή αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) (εφόσον αυτή έχει υπογραφεί),
 • Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου (ΕΔΑ) εφόσον πρόκειται για νέες συνδέσεις στο δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου,
 • αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού φυσικού αερίου, με τη σχετική απόδειξη πληρωμής εφόσον πρόκειται για αλλαγή προμηθευτή.
 • Ένδειξη του μετρητή φυσικού αερίου ή φωτογραφία του, εφόσον πρόκειται για ενεργή παροχή.
 • Αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο, όπως ενδεικτικά αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από TAXIS, ή αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση κυριότητας ή χρήσης του ακινήτου.

 

 Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι Ιδιώτης, τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία Ταυτότητας / Διαβατηρίου,
 • Γνωστοποίηση του ΑΦΜ

 

 Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι Νομικό Πρόσωπο, τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία Ταυτότητας / Διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου
 • Γνωστοποίηση ΑΦΜ νομικού προσώπου

και ανάλογα:

Αν πρόκειται για ΟΕ ή ΕΕ,

 • Αντίγραφο καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) ή από το αρμόδιο τμήμα εταιρειών του Πρωτοδικείου, στο οποίο ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι της 

 

αν πρόκειται για ΕΠΕ,

 • Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ χρειάζεται να προσκομίσετε & σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρεια
 • Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας 

 

αν πρόκειται για ΙΚΕ,

 • Αντίγραφο καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
 • Απόφαση της ΙΚΕ με την οποία θα ορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρείας 

 

αν πρόκειται για ΑΕ,

 • αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ χρειάζεται να προσκομίσετε & σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρεια
 • απόσπασμα Πρακτικών Τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου
 • απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας 

Η διαδικασία μπορεί να γίνει σε κάποιο από τα επιλεγμένα Καταστήματα ΔΕΗ ή τηλεφωνικά στο 11770.

Ποιο είναι το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταβάλω;

Η ΔΕΗ κατά τη σύναψη νέας Σύμβασης Προμήθειας εισπράττει ένα ποσό ως εγγύηση από τον πελάτη για την εξασφάλιση, αποκλειστικά, μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από τη Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Το ποσό της εγγύησης επιδιώκεται να είναι περίπου ίσο με την αξία του φυσικού αερίου που πιθανολογείται ότι θα καταναλώνει ο πελάτης μεταξύ δύο διαδοχικών λογαριασμών. Το χρηματικό ποσό αυτό υπολογίζεται με ενιαίο τρόπο για όλους τους πελάτες της ΔΕΗ, ανά κατηγορία παροχής και τιμολογίου.

Το ποσό της εγγύησης αναγράφεται στη Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου που συνάπτεται με τον πελάτη και ενσωματώνεται στον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί.

Στην περίπτωση πάγιας τραπεζικής εντολής, επιστρέφεται το 50% της εγγύησης μέσω λογαριασμού κατανάλωσης που θα εκδοθεί μετά την ημερομηνία που ο πελάτης θα ενεργοποιήσει την πάγια τραπεζική εντολή.  

Η εγγύηση επιστρέφεται στον τελευταίο λογαριασμό που εκδίδεται μετά την καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας και συμψηφίζεται με την αξία της κατανάλωσης φυσικού αερίου που χρεώνεται σε αυτόν.

Πώς μπορώ να αλλάξω Προμηθευτή Φυσικού Αερίου;

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή Φυσικού Αερίου είναι πολλή απλή και μπορεί να γίνει σε επιλεγμένα Καταστήματα ΔΕΗ ή τηλεφωνικά στο 11770. Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας προσκομίζοντας τα απαιτούμενα ανά κατηγορία πελάτη δικαιολογητικά.

 Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον προηγούμενο Προμηθευτή, θα πρέπει πρώτα να εξοφληθούν ή ρυθμιστούν και μετά να υποβληθεί το αίτημα Αλλαγής Προμηθευτή.

Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ);

Κάθε Σημείο Παράδοσης χαρακτηρίζεται μέσω ενός Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), ο οποίος είναι και μοναδικός. Καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) και αναγράφεται στη Σύμβαση Σύνδεσης και στον λογαριασμό κατανάλωσης. Μετά την απόδοση του ΗΚΑΣΠ, σε κάθε επόμενη επικοινωνία σχετικά με το αντίστοιχο Σημείο Παράδοσης μεταξύ του Διαχειριστή, της Εταιρείας και του Πελάτη, θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς ο ΗΚΑΣΠ ως σημείο αναφοράς.

Υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή;

Η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, γίνεται χωρίς καμία απολύτως χρέωση.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ποια κόστη περιλαμβάνονται στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;

 • Στις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, περιλαμβάνονται κόστη που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου και αφορούν στις χρεώσεις των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίες αποδίδονται στους αντίστοιχους Διαχειριστές.
 • Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, για τα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής προς τους παρόχους, οι οποίες αποδίδονται στους αρμόδιους Διαχειριστές στο ΔΕΣΦΑ και αφορούν την υπηρεσία της διακίνησης του φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Με βάση αυτές τις τιμές και τη διαχείριση του τρόπου μεταφοράς των ποσοτήτων, προκύπτει το τελικό ρυθμιζόμενο κόστος Μεταφοράς, το οποίο καταβάλλεται στον ΔΕΣΦΑ και μεταφέρεται στους πελάτες μας.
 • Ρυθμιζόμενες χρεώσεις για τα Δίκτυα Διανομής προς τους παρόχους οι οποίες αφορούν στην υπηρεσία της διακίνησης του φυσικού αερίου στα δίκτυα Διανομής. Πρόκειται για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (βάσει σχετικού ΦΕΚ) από τους Διαχειριστές Διανομής (ΕΔΑ Αττικής ή ΕΔΑ Θες/νίκης-Θεσσαλίας ή ΔΕΔΑ) προς τους Παρόχους, οι οποίες καταβάλλονται σε αυτούς και μεταφέρονται στους πελάτες μας του αντιστοίχου Δικτύου Διανομής.
 • Διάφορες χρεώσεις, από τους Διαχειριστές για εργασίες – υπηρεσίες για λογαριασμό του Πελάτη, που είναι επικουρικές προς τη Βασική Δραστηριότητα και οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά από τον αρμόδιο Διαχειριστή, εντός της Περιοχής της Αδείας του.

Ποια κόστη συμπεριλαμβάνονται στις χρεώσεις προμήθειας;

Η ΔΕΗ παρέχει το φυσικό αέριο στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου πλέον ενός περιθωρίου .Περιλαμβάνεται επίσης η χρέωση παγίου που είναι σταθερή κάθε μήνα και τη χρέωση για την κατανάλωση φυσικού αερίου στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η μέτρηση φυσικού αερίου γίνεται σε κυβικά μέτρα (m3 ) και για την τιμολόγηση μετατρέπεται σε θερμικές κιλοβατώρες (kWh) από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής.

Ποιες χρεώσεις περιλαμβάνει ο λογαριασμός Φυσικού Αερίου;

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει:

 • Τις χρεώσεις Προμήθειας
 • Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, για τα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίες αποδίδονται στους αρμόδιους Διαχειριστές
 • Διάφορες χρεώσεις, Φόροι & Τέλη,: Ανταποδοτικό Τέλος υπέρ ΡΑΕ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5 ‰, Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και ο ΦΠΑ.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όπως οι διάφορες χρεώσεις, Φόροι και Τέλη, καθορίζονται με Αποφάσεις της Πολιτείας και χρεώνονται υποχρεωτικά από τον κάθε Προμηθευτή Φυσικού Αερίου.

Πως διαμορφώνεται η τιμή προμήθειας του φυσικού αερίου και γιατί αλλάζει κάθε μήνα;

Η ΔΕΗ παρέχει το φυσικό αέριο στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου πλέον ενός περιθωρίου. Στην τιμή αυτή προστίθενται όλες οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όπως αυτές εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς και οι επιβαλλόμενοι φόροι από την Ελληνική Πολιτεία (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).

Η μεταβολή της τιμής σε μηνιαία βάση, είτε ανοδικά είτε πτωτικά, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος αγοράς φυσικού αερίου. Επιδρούν οι εξής παράγοντες:

 • Ισοτιμία €/$
 • Διαφοροποίηση στην ποιότητα του Φ.Α. (Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη)
 • Σε τριμηνιαία βάση, μεταβολή των τιμών του πετρελαίου κατά το προηγούμενο εξάμηνο και ανά διαστήματα
 • Μεταβολές των όρων των διακρατικών συμβάσεων της ΔΕΠΑ
 • Διακύμανση στις τιμές του LNG, η οποία οφείλεται είτε στις τιμές του πετρελαίου είτε στους δείκτες των Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Hubs (TTF, NBP κ.λπ.)
 • Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου Συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου

Τι περιλαμβάνεται στις Διάφορες Χρεώσεις (Φόροι & Τέλη)

Στις Διάφορες χρεώσεις περιλαμβάνονται οι φόροι και τα τέλη που επιβάλλονται στο φυσικό αέριο από την Ελληνική Νομοθεσία. Συγκεκριμένα:

 • Ανταποδοτικό Τέλος υπέρ ΡΑΕ: Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ 43/2016, ορίζεται σε 0,000021505 €/kWh.
 • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ): Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’2536/2014, αφορά σε προστατευόμενους καταναλωτές και ορίζεται σε 0,00035 €/kWh.
 • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): Σύμφωνα με τον Ν. 3986/2011 ορίζεται σε 0,00108 €/kWh.
 • Ειδικό Τέλος 0,5%: Σύμφωνα με τον νόμο 2093/1992 & 2960/2001, χρεώνεται 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
 • Φ.Π.Α.: Επιβάλλεται ΦΠΑ 6% στις χρεώσεις Προμήθειας, Μεταφοράς, Διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος υπέρ ΡΑΕ).

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Πού μπορώ να πληρώσω το λογαριασμό μου αν έχει λήξει;

Εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής, τότε η εξόφληση γίνεται :

 • στα Καταστήματα της ΔΕΗ
 • μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Πληρωμής λογαριασμού  με κάρτα, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ www.dei.gr
 • στις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ) των συμβεβλημένων Τραπεζών, στα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών των τραπεζών με μετρητά, όπως στα μηχανήματα easypay της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω internet (υπηρεσία e-banking), με τηλεφωνική εντολή (phone-banking), καθώς και μέσω των ιδρυμάτων πληρωμών (ενδεικτικά VIVA)

Πώς μπορώ να πληρώσω εάν χάσω το λογαριασμό μου;

Μπορείτε να εξοφλήσετε το λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας τη χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα μέσω της Ηλεκτρονικής Πληρωμής λογαριασμού, στις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ) των συμβεβλημένων Τραπεζών, στα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών των τραπεζών με μετρητά, όπως στα μηχανήματα easypay της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω internet (υπηρεσία e-banking), με τηλεφωνική εντολή (phone-banking) γνωρίζοντας τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής.

 Ενημερωθείτε για το ύψους του λογαριασμού και την ημερομηνίας λήξης, εύκολα και γρήγορα καλώντας στο 11770. Για την επικοινωνία είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον ΗΚΑΣΠ (Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης.)

Πώς μπορώ να πληρώσω το λογαριασμό μου;

Χωρίς Χρέωση

 • Ηλεκτρονικά με χρήση κάρτας μέσω της ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμών εδώ
 • Στα καταστήματα ΔΕΗ, με μετρητά ή χρήση κάρτας έχοντας μαζί τον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης

 

Με χρέωση, ανάλογα την πολιτική προμήθειας του κάθε δικτύου πληρωμών,

 • Στις συνεργαζόμενες τράπεζες, με Πάγια Τραπεζική Εντολή, με e-banking, phone-banking (τηλεφωνική εντολή), στις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ), στα Μηχανήματα Αυτόματων Συναλλαγών με μετρητά και στα Ταμεία τους. Για την πληρωμή μέσω e-banking, phone banking & ΑΤΜ χρειάζεται να γνωρίζετε τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής
 • Στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, (ενδεικτικά αναφέρονται):
  - Σε καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. https://www.tora.gr/
  - Στο πανελλαδικό δίκτυο Viva Spots. https://www.vivapayments.com/el-gr/network
 • Μέσω εμβασμάτων SEPA, (για πληρωμές που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδος, από τις 27 χώρες της Ε.Ε. και επιπλέον Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Νορβηγία, Σαν Μαρίνο) χρησιμοποιώντας τα στοιχεία BIC ETHNGRAA και IBAΝ GR5701100400000004001681651. Στο έμβασμα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του πεδίου που παραπέμπει σε λεπτομέρειες πληρωμής (Remittance Info), με την αναγραφή του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής,

ΔΙΚΤΥΟ & ΒΛΑΒΕΣ

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις της κατανάλωσης μου;

Αρμόδιος για την καταμέτρηση κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι ο αρμόδιος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής , δηλαδή οι ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης & Θεσσαλίας και ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας.

Πότε λαμβάνεται η ένδειξη του μετρητή;

Η ημερομηνία της καταμέτρησης είναι συγκεκριμένη και αναγράφεται σε κάθε λογαριασμό φυσικού αερίου, στην πρώτη σελίδα, πάνω δεξιά, ως «ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ».

Σε περίπτωση διαρροής τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση διαρροής ακολουθήστε τις εξής συμβουλές:

 • Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο, φακό, κουδούνι και διακόπτες, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ανάφλεξη
 • Σβήσετε άμεσα όλες τις πηγές θερμότητας (συσκευές, τζάκι, τσιγάρο)
 • Αφήστε το Φυσικό Αέριο να διαφύγει εκτός του χώρου, ανοίγοντας όλες τις πόρτες και τα παράθυρα.
 • Κλείστε την κεντρική βάνα παροχής αερίου και τους επιμέρους διακόπτες των συσκευών Φυσικού Αερίου.
 • Ενημερώστε τους κάτοικους της πολυκατοικίας, χρησιμοποιώντας τις σκάλες (όχι τον ανελκυστήρα) και χτυπώντας τις πόρτες (όχι τα κουδούνια).

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης/διαρροής αερίου/τεχνικού θέματος που θα απευθυνθώ;

Υπεύθυνος για πιθανή διακοπή ή διαρροή αερίου, για τις μετρήσεις κατανάλωσης, για την συντήρηση και την γενικότερη λειτουργία του δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου είναι - ανάλογα την γεωγραφική τοποθεσία του ακινήτου - ο αρμόδιος διαχειριστής:

 • Για Θεσσαλονίκη & Θεσσαλία: 10302 (Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας)
 • Για Αττική: 800 1111 330 - 11322 / 2130 882503 – 38 (Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής)
 • Για Λοιπή Ελλάδα: 11711
 • Για βιομηχανικά δίκτυα:  210 5551666 Δημόσια (Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου)